dimarts, 15 de març de 2016

MOCIÓ PACTE DELS ALCALDES DE LA UNIÓ EUROPEAJOAN V. PUCHOL PÉREZ, portaveu del grup Municipal de Compromís en este Ajuntament, presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau,  la següent
MOCIÓ-RESOLUCIÓ DEL PLE PER A L’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i els municipis europeus en la lluita contra el canvi climàtic. El pacte te el seu origen en un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees i en el paquet de Clima i Energia de la Unió Europea aprovat en 2007.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles europeus que s’hi adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions en eficiència energètica i us de les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats, han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços donat que el 80 % del consum energètic i les emissions de CO2 està associat amb l’activitat urbana.
El Pacte dels Alcaldes és un instrument que desenvolupat davall el paraigua de la Unió Europea garanteix l’assessorament tècnic i la possibilitat d’acollir-se al finançament dels fons europeus representant una excel·lent oportunitat i l’estímul per a la consolidació d’un important jaciment d’ocupació de caràcter local.
L'Ajuntament de Guadassuar té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir les conseqüències que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà, l'edificació i la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 al menys en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedisca de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents
ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Guadassuar fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Guadassuar es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’establisquen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Tercer.- L’Ajuntament de Guadassuar es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que considere oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.


Cinqué :L’adhesió del municipi de Guadassuar al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, promogut per la Unió Europea. Facultar l’alcalde  de Guadassuar per a representar l’Ajuntament en la firma del Pacte d’Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisquen la seua execució. 

Sisé: Encomanar a l’àrea d’Energia-Projectes del Consorci de la Ribera i a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu del Pacte.
 

Guadassuar,  14 de març de 2016.

Joan V Puchol Pérez
Protaveu Compromís Ajuntament de Guadassuar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada