dimarts, 19 d’abril de 2016

MOCIÓ DE COMPROMÍS EN SOLIDARITAT AMB LES PERSONES REFUGIADESMOCIÓ EN SOLIDARITAT AMB LES PERSONES REFUGIADES


JOAN V. PUCHOL PÉREZ, portaveu del Grup Municipal Compromís per Guadassuar en l'Ajuntament de Guadassuar en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 1943, Max Aub descrivia l’èxode dels jueus fugint de la barbàrie nazi a la seua obra de teatre “San Juan”. El títol de l’obra es corresponia amb el nom d’un vaixell que, carregat de refugiats, solcava la mar a la recerca d'un port on trobar asil. Hui són centenars els “San Juan” que solquen els mars en busca de refugi, són milers els que es deixen la vida en este mar nostre. Un mar que va ser pont i que estem convertint en fossar d’innocents.
Homes, dones, xiquetes i xiquets fugen d’uns conflictes bèl·lics que assoten els seus països d’origen. I Europa no és innocent en estos conflictes. No hem d’oblidar que els nostres països s’han involucrat directa o indirectament en estes guerres, en l’espoli dels països d’origen dels refugiats i en el negoci d’armes amb els països en guerra.
La crisi humanitària oberta per l’allau de totes estes persones que fugen de la guerra i d’una situació de desigualtat i de pobresa endèmiques en alguns països de l’Àsia occidental i de l’Àfrica requereix una resposta solidària de la nostra societat. Hem vist com travessaven el sud-est d’Europa aquests darrers mesos en un llarg periple que es torna més complicat i dramàtic cada dia que passa. N’hi ha molts que fugen de l’horror de la guerra amb l’esperança d’una nova vida entre nosaltres, i n’hi ha que proven d’escapar-se d'una misèria absoluta, insuportable.

El passat 18 de març Europa va confirmar el preacord fixat entre la Unió Europea i el govern de Turquia el dia 7 de març d’enguany, i que estipula la deportació en massa dels refugiats a Turquia. Aquesta mesura, que aboleix, de fet, el dret d'asil en la Unió Europea, afectarà directament a vora 50.000 persones i, potencialment, a milions de refugiats i d’immigrants, abocats a cercar rutes d’arribada perilloses i difícils i, per tant, més vulnerables a les màfies d’explotació.

Per això llancem una crida pública a la societat civil i a les institucions perquè manifestem, d’una manera decidida, la nostra oposició a un acord tan indigne i tan inhumà que deixa als éssers humans com a moneda de canvi en les negociacions polítiques entre països. Instem el govern de l’estat a no donar-hi suport i a complir amb els Drets Humans, el Dret Internacional i amb els compromisos comunitaris d’acollida de refugiats. La tragèdia dels i les refugiades de guerra exigeix una resposta ràpida, a l’altura del país solidari i compromès amb els drets humans que volem construir. No podem romandre tancats d’ulls i de fronteres al patiment humà.

Mostrem el nostre rebuig a un acord que condemna a mort a milers d’innocents que fugen de la barbàrie com feren els nostres majors al final de la guerra civil quan el feixisme arrasà les nostre terres.

Davant tot això, demanem al Ple de l'Ajuntament de Guadassuar l'aprovació dels següentsACORDS:


PRIMER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Guadassuar a qualsevol tipus de mesura que vaja en contra del que recull la declaració Universal dels Drets Humans.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951

Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement")
1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Declaración sobre el Asilo Territorial (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2312 (XXII), de 14 de diciembre de 1967)

Artículo 3
1. Ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 será objeto de medidas tales como la negativa de admisión en la frontera o, si hubiera entrado en el territorio en que busca asilo, la expulsión o la devolución obligatoria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución. 

IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra

Artículo 45 - VIII. Traslado a otra Potencia 
[…]
4. En ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a un país donde pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones políticas o religiosas.

SEGON.- Rebuig de les mesures adoptades per la Unió Europea ja que s'estan expulsant els refugiats de manera directa cap a un país tercer, Turquia , la qual cosa ha estat denunciada per ACNUR, Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres i multitud d'ONG's. I el més lamentable encara, a canvi de dinés i oferint contrapartides polítiques al país en qüestió, la qual cosa ho converteix en un mercadeig.

TERCER.- Reclamen com a europeus el compliment de l'article 9 del Conveni Europeu de Drets Humans on es contempla l'obligatorietat de registrar totes les sol·licituds de protecció internacional que es presenten. Per aquest motiu estem en contra de que la UE incomplexa les seues pròpies lleis d'asil.

QUART.- Reclamem que es considere la no vulneració dels acords que posibiliten el funcionament respecte als refugiats dins de l'espai Schengen. “El espacio y la cooperación Schengen se basan en el Tratado Schengen de 1985. El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos”.

CINQUÉ.- Donar trasllat d'aquest acord plenari al Consell de la Generalitat Valenciana i al Congrés dels Diputats per a que tinguen en compte que com a europeus necessitem que els nostres representants institucionals defensen els Drets Humans i tots el convenis signats per les autoritats europees i que estan a dia de hui ja en vigor.

 
Guadassuar, a 14 de’abril de 2016


Signat: Joan V. Puchol Pérez
Portaveu de Comrpomís per Guadassuar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada