dijous, 16 de març de 2017

MOCIÓ PER DEMANAR EL RETORN DE LA DAMA A ELXMOCIÓ MUNICIPAL PER AL RETORN DE LA DAMA A ELX
Joan V. Puchol Pérez, regidor/a portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Guadassuar, en nom i representació del mateix, a l’empara del que disposa la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent
MOCIÓ
El passat dia 20 de setembre de 2016, el Senador del Grup Parlamentari Mixt designat per Les Corts Valencianes, Carles Mulet, va presentar una pregunta al Govern d’Espanya respecte al retorn de la Dama a Elx. El text en qüestió fou el següent:
La Dama d’Elx es un dels majors referents de l’art iber i suposa, per extensió, un dels emblemes del municipi il·licità.
La cessió temporal del bust durant prop de cinc mesos l’any 2006 va atraure 380.000 visitants i va suposar una revitalització de la cultura i economia de la ciutat.
La tornada del bust ibèric a Elx es situaria, a més, en una necessària descentralització dels béns culturals de l’Estat i, en aquest sentit, es situa la creació d’un museu d’art ibèric que tinguera la seua seu a Elx.
La ciutat és un dels llocs que conten amb més patrimoni iber i conta amb instal·lacions preparades per albergar este museu. Per tot això es pregunta
¿Quines mesures pensa adoptar el Govern al respecte?
La resposta rebuda el 16 de gener de 2017, per part del Govern, fou la següent.
En relació amb les preguntes de referència, s’indica que el Govern no contempla actualment la possibilitat de cedir temporal o
permanentment la “Dama d’Elx”, prenent en consideració el que segueix:
a) Raons d’índole històrica relacionades amb la seua adscripció a la col·lecció estable del Museu Arqueològic Nacional. La “Dama d’Elx”, be de domini públic, de titularitat estatal, està adscrita a la col·lecció estable del Museu Arqueològic Nacional amb la finalitat de prestar a la col·lectivitat un servei públic d’índole sociocultural.
b) La “Dama d’Elx” al muntatge museogràfic del Museu Arqueològic Nacional. La “Dama d’Elx” és una peça clau dintre del nou discurs museogràfic del Museu Arqueològic Nacional. El seu muntatge a les sales del museu juntament amb altres escultures (“Dama de Basa”, “Gran Dama oferent del Turó del Sants”...) i objectes ibèrics trobats en diversos punts de la geografia espanyola, la convertixen en una peça de referència per al museu i per a l’estudi de la Cultura Ibèrica, inclosa en un pla museològic en el que el món ibèric està present i és objecte d’una incessant investigació.
c) Raons que deriven de la funció cultural del Museu Arqueològic nacional quant a la conservació, documentació, investigació, exhibició i difusió del patrimoni històric en ell custodiat. El Museu Arqueològic Nacional, com museu estatal, complix un paper de representació dels pobles i cultures que han traçat la història d’Espanya al llarg del temps, i també es configura com senya d’identitat del conjunt de la arqueologia espanyola tant en el marc nacional com en el internacional.
És en aquest àmbit on la “Dama d’Elx” cobra sentit com referent de la cultura ibèrica. Per altra part, la “Dama d’Elx” forma part d’un patrimoni històric comú, que li dota d’una projecció per damunt de la seua ubicació geogràfica o del seu àmbit local. Per aquesta raó, el Museu Arqueològic Nacional, museu estatal i capçalera de la seua disciplina, es la seu idònia per garantir la responsabilitat que te encomanada. Bona prova d’ells són els 950.000 visitants que han pogut contemplar la Dama al seu primer any d’apertura del Museu Arqueològic Nacional.
D’aquesta forma, es va plantejar la moció tramitada pel Grup Parlamentari Mixt davant la Comissió de Cultura al Senat, que pretén la consecució del dret al retorn d’aquest magnífic referent de l’Art Ibèric que constitueix la Dama d’Elx. Dita moció és la següent:
El Grup Parlamentari Mixt, a iniciativa dels senadors de Coalició Compromís, Carles Mulet Garcia i Jordi Navarrete Pla, d’acord amb el que s’establix a l’article 177 del Reglament de la Càmera, sol·licita la tramitació de la següent moció davant la Comissió de Cultura.
La Comissió de Cultura insta al Govern Central a fer efectiva de manera immediata i permanent, la cessió de l’escultura de la Dama d’Elx ubicada en la actualitat en el Museu Arqueològic Nacional, al municipi d’Elx.
Per tot el que s’exposa anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple d’aquest municipi la presa dels següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Guadassuar mostra el seu recolzament a la moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt davant la Comissió de Cultura del Senat.
2. L’Ajuntament de Guadassuar insta al Govern Central a fer de forma efectiva i permanent, la cessió de l’escultura de la Dama d’Elx, ubicada en la actualitat en el Museu Arqueològic Nacional de Madrid, al Municipi d’Elx.
3. L’ajuntament de Guadassuar reconeix que el lloc que ha d’albergar legítimament la Dama és Elx.

Guadassuar, a 6 de març de 2017

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada