dimarts, 15 de març de 2016

MOCIÓ SOBRE EL RESCAT DE L'AP-7MOCIÓ SOBRE EL RESCAT DE LA CONCESSIÓ DE L'AP-7

JOAN V. PUCHOL PÉREZ, portaveu del Grup Municipal Compromís per Guadassuar en l'Ajuntament de Guadassuar en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa mediterrània des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i València-Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data final prevista de la concessió el 31/12/2019, i el govern ja ha anunciat, no confirmat, que no tenen previst renovar-la. Aquesta important via de comunicació discorre, en els seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que, de vegades, travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles. Com a conseqüència d'açò s'incrementa la freqüència d'accidents en aquestes vies (recordem que, segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més perillós d'Espanya) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d'aquestes poblacions. En canvi, des de l'inici de la crisi, els esmentats trams de l'AP-7 han experimentat una notable reducció de la intensitat de trànsit.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanar al Govern de l'Estat Espanyol que garantisca el rescat general de la concessió de l'AP-7 en la data prevista per a la seua extinció (2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen les comunicacions en el nostre territori.

SEGON. Instar el Govern de l'Estat Espanyol a rescatar aquells trams de l'AP-7 la liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l'Alt Maestrat, la Safor i la Marina) donada l'elevada intensitat de trànsit i l'alta sinistralitat de les carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques abans anomenades o que travessen poblacions on no s'ha realitzat el desdoblament de la carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant mortalitat d'aquestes vies.

TERCER. Comunicar l'acord a la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA),


Guadassuar, a 14 de març de 2016
 
  
Joan V Puchol Pérez

MOCIÓ SOBRE EL DRET PRIVAT VALENCIÀJOAN V. PUCHOL PÉREZ, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís d’este Ajuntament, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent
MOCIÓ

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica, és restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears  i aragonesos), i acabar en  tan injusta discriminació.

Com a conseqüència d’esta “nova” competència re establerta, Les Corts Valencianes, han aprovat les  Lleis següents:
-          Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.
-           Llei  5/2011, d’ 1 d’abril, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida).
-           i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet  de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis, varen ser objecte de Recurs d’ inconstitucionalitat presentat pel President del Govern de l’Estat, sense que a dia de hui, s’haja pronunciat el Tribunal Constitucional. De la primera Llei recorreguda (del règim econòmic matrimonial valencià), fa 7 anys.

Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant d’inconstitucionalitat d’estes normes generaria greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en àmbits tan importants com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir del 1 de juliol de 2008, en matèria de custòdia compartida i també respecte de les unions de fet de parelles valencianes.
El dret valencià,  possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia  als problemes actuals dels valencians,  i  permet concloure la discriminació que patim com a poble des de fa més de tres segles després de l’abolició dels furs en 1707, que requereix de forma inajornable, la retirada per part del govern estatal dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
Com es prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mig de pactes entre Govern Estatal i Autonòmic, la Comunitat Valenciana ha de rebre  el mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants si no es vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori.

Per tot l’anterior, proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV) , pel qual es demana la retirada dels recursos  d’inconstitucionalitat  contra  les normes de dret civil valencià.
SEGON:  Remetre l’adhesió a:
- Les Corts Valencianes.
     - La Presidència de la Generalitat.
- Les Corts Generals.
- La Presidència del Govern Espanyol
 

Guadassuar, a 14 de març de 2016

Joan V Puchol Pérez

MOCIÓ PACTE DELS ALCALDES DE LA UNIÓ EUROPEAJOAN V. PUCHOL PÉREZ, portaveu del grup Municipal de Compromís en este Ajuntament, presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau,  la següent
MOCIÓ-RESOLUCIÓ DEL PLE PER A L’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i els municipis europeus en la lluita contra el canvi climàtic. El pacte te el seu origen en un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees i en el paquet de Clima i Energia de la Unió Europea aprovat en 2007.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles europeus que s’hi adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions en eficiència energètica i us de les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats, han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços donat que el 80 % del consum energètic i les emissions de CO2 està associat amb l’activitat urbana.
El Pacte dels Alcaldes és un instrument que desenvolupat davall el paraigua de la Unió Europea garanteix l’assessorament tècnic i la possibilitat d’acollir-se al finançament dels fons europeus representant una excel·lent oportunitat i l’estímul per a la consolidació d’un important jaciment d’ocupació de caràcter local.
L'Ajuntament de Guadassuar té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir les conseqüències que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà, l'edificació i la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 al menys en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedisca de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents
ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Guadassuar fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Guadassuar es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’establisquen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Tercer.- L’Ajuntament de Guadassuar es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que considere oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.


Cinqué :L’adhesió del municipi de Guadassuar al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, promogut per la Unió Europea. Facultar l’alcalde  de Guadassuar per a representar l’Ajuntament en la firma del Pacte d’Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisquen la seua execució. 

Sisé: Encomanar a l’àrea d’Energia-Projectes del Consorci de la Ribera i a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu del Pacte.
 

Guadassuar,  14 de març de 2016.

Joan V Puchol Pérez
Protaveu Compromís Ajuntament de Guadassuar

MOCIÓ DIA DE LA DONADIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8 DE MARÇ DE 2016


JOAN V PUCHOL PÉREZ, portaveu del Grup Municipal Compromís per Guadassuar,  en l'Ajuntament de Guadassuar en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleve al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ

E X P OS I C I Ó   D E   M O T I U S

Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptara la resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.

Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d'aquesta reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els hòmens per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere.
És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests als hòmens i dones dels seus municipis, des del consens de tots els grups polítics, considera necessari en aquest dia,


M A N I F E S TA R


1.      Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens.

2.      El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a través de les Institucions que representem, començant per la total incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions.

3.      Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida cap a les dones. Creiem necessari habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total eradicació d'aquesta xacra social, així com la creació de fòrums de participació on s'aposte per una actuació conjunta de les Institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació d'actuacions.

4.      Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu.
5.      Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de les nostres Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre hòmens i dones.

6.      Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i sense discriminacions.

Guadassuar, a 14 de març de 2016